Policajná prehliadka: Môže vám policajt prehľadať auto či batožinu?

Asi každý, dlhoročný ale aj pomerne nový vodič už zažil bežnú policajnú kontrolu. Ide o rutinnú námatkovú kontrolu, s ktorou sa stretneme či už cestou do práce alebo pri čase trávenom s priateľmi. Čo však pri bežnej kontrole policajt môže žiadať a čo len za určitých podmienok?

Pri už vyššie spomenutej kontrole predkladáme policajtovi svoje identifikačné dokumenty, najmä občiansky a vodičský preukaz, taktiež osvedčenie o evidencií Časť I (známa ako malý technický preukaz) a doklad o platnom povinnom zmluvnom poistení. Bežná je aj dychová skúška na alkohol, či kontrola vozidla a jeho technickej spôsobilosti na prevádzku. Samozrejme, dôležité je, aby sa reálny stav vozidla zhodoval s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencií.
 
Takže odpoveď je áno, policajt vám môže kontrolovať vozidlo, má to svoj význam. Napríklad mnohí priaznivci vylepšovania automobilov častokrát nespĺňajú zákonom stanovené kritéria, čo je adekvátny dôvod na zadržanie tabuliek s evidenčným číslom a tiež osvedčenia o evidencií vozidla.

Zdroj: pexels.com

Prehľadanie interiéru vozidla

Zatiaľ čo kontrola vozidla môže prebehnúť aj v rámci bežnej cestnej kontroly, prehliadku dopravného prostriedku a jeho batožiny upresňuje Zákon o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z., konkrétne v paragrafe 23.

Podľa tohto zákona môže policajt vykonať prehliadku dopravného prostriedku a aj vecí, batožiny a nákladu. Môže tak však urobiť len za predpokladu, že existuje podozrenie na spáchanie trestného činu na vašom vozidle, poprípade trestného činu súvisiaceho s vašim vozidlom. V takomto prípade je ale dôležité, že musí ísť o podozrenie z trestného činu a nie priestupku, čo je rozdiel. Pre lepšie pochopenie, prejazd na červenú, nesprávne parkovanie alebo nedanie prednosti v jazde inému vozidlu nie je trestný čin, a v takomto prípade vám policajt nemôže prehľadávať interiér či batožinu.

Na druhej strane, policajt je oprávnený takúto prehliadku vykonať, ak existuje podozrenie napríklad na predaj či prevážanie nelegálnych látok a drog či neposkytnutie prvej pomoci pri autonehode. Policajt môže mať podozrenie zo spáchania trestného činu aj vtedy, keď sa odmietate podrobiť kontrole alebo sa snažíte utiecť.

Zdroj: pexels.com

Pátranie

Odporúčaný článok:  Najlepšie tipy ako podporiť nízku spotrebu a šetriť palivo

Ďalšími situáciami, pri ktorých je možné vykonať prehliadku interiéru a osobných vecí sú pátrania po hľadaných a nezvestných osobách. Rovnako sa môže policajt zachovať pri pátraní po zbraniach či veciach súvisiacich s trestnou činnosťou. Pre upresnenie prikladáme aj plné znenie paragrafu:
 
 § 23 Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku

(1) Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer dopravného prostriedku.

(2) Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,

  a) ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,

Odporúčaný článok:  Zlozvyky a chyby, ktorými vodiči ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky

b) pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou,

c) pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.


Všetky vyššie uvedené dôvody či podozrenia oprávňujú policajta vykonať podrobnú kontrolu vnútra auta a tiež batožiny a osobných vecí. V prípade, že sa snažíte tejto kontrole vyhnúť, dopúšťate sa priestupku, za ktorý vám môže byť uložená pokuta. Takže hlavne pokoj, pokiaľ ste nič nespáchali, nič vám nehrozí. Počúvajte pokyny policajta, aby kontrola prebehla čo najľahšie a najrýchlejšie. Veď všetci chceme byť doma čo najskôr.

Komentáře